PRIVACY POLICY

We are committed to maintaining the trust and confidence of all our clients, readers, viewers and website visitors by ensuring that your privacy is protected.

Our business is based on adding value to the lives of our users through our emails, newsletters, blogs, videos, online programmes and all other media.

Most importantly we do not sell, rent or trade our information, email lists, or any other visitor data with any other companies for marketing purposes, we never have and never will.

We keep the minimum information necessary to enable us to add as much value as possible for you.

This Privacy Policy provides the detail on the information we collect and why, how we use it, and how we keep it secure. Should we ever ask you to provide any information by which you can be identified when using this website, then you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

All personal data collected during your visit on our Sites, are processed by 24.05.2018 in accordance with the law no. 122/2013 Z.z. (hereinafter referred to as the “Personal Data Protection Act”) as well as in accordance with valid European legislation. As from 25.05.2018, your personal data are processed in accordance with the EU General Data Protection Regulation 2016/679 of the European Parliament and of the Council from 27th April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data repealing Directive 95 / 46 / EC (General Data Protection Regulation = GDPR) and in accordance with Act no. 18/2018 Z. z. on the Protection of Personal Data and on Amendments to Certain Acts, as in force and effective from 25.05.2018.

The operator for processing personal data is Rozvojový Inštitút, OZ (hence referred to as “We”, “Us” or “Our”). Our office is registered at Belinského 4, Bratislava, Slovakia, ID No.: 42447488, VAT ID No.: SK2120160064. Sites where we collect data: www.welcometobratislava.eu and www.mameradipisanie.sk

What information do we collect?

We may collect the following information depending on which of our services or programmes you choose to access:

 • Contact information including email addresses
 • Name, age
 • Demographic information such as address, postcode, cookies or IP address
 • Other information relevant to our products, services, customer surveys and/or offers

What do we use the information for?

We only collect the minimum information appropriate to deliver to you the product or service you are accessing and we only ever use this information to better understand your needs and provide you with a better service.

So, we use this information for the following:

 • To deliver our products and services
 • To improve our products and services
 • To periodically send promotional emails about products, special offers or other information which we think you may find interesting and beneficial using the email address you have provided
 • Internal record keeping

Security

We are committed to ensuring that your information is secure.

When you purchase a product, we normally only collect your name and email, but for some products this may include additional information, such as your address. This information may be stored in our system.

Transaction Security

We believe in the strictest guidelines when payments are taken. When placing your order with us online all information regarding your method of payment (whether by credit card or debit card) is passed through a secure checkout operated by a third-party payment gateway (GoPay – GOPAY s.r.o.). This ensures your card details are handled in the most secure, efficient and confidential manner. This third-party payment gateway is controlled by their own strict guidelines which keep your information secure and private and we choose them because they are one of the world’s leading experts in performing these transactions.

Phishing

We will never send you an email asking you for any personal information, this includes your address details or payment details. If you receive an email which appears to be from us asking for this information then please contact us immediately straight and do not reply to such an email.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement.

You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Access to, or deletion of, your Personal Information

Personal data are retained by the Operator (Us) for the purposes specified for a period of 5 years, unless specifically required by the law (tax, labor law, archiving, accounting rules) or unless you want to withdraw your consent.

You are entitled to view, amend, or delete any of your information that we hold.
Simply email your request to our data protection officer using any of the contact forms on our website or mail your request directly to info@welcometobratislava.eu

If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please email us as soon as possible. We will promptly correct any information found to be incorrect.

You can unsubscribe from our emails at any time you choose with one click using the unsubscribe link included in the footer of every email we send you which.

Updates

Rozvojový Institút, OZ, reserves the right to unilaterally amend or supplement these Privacy Policy rules. Any changes to these rules will take effect on the date of their publication on the website www.welcometobratislava.eu

Last modified: January 2nd, 2019

Slovenská verzia:

Zásady spracúvania osobných údajov

Zaväzujeme sa udržiavať dôveru všetkých našich klientov, čitateľov a návštevníkov našich webstránok tým, že zabezpečíme, že vaše súkromie bude chránené.

Naša činnosť je založená na tom, že prinášame pridanú hodnotu našim čitateľom cez webstránky, emaily, newslettere, blogy, videá, online programy a ďalšie kanály.

Čo je najdôležitejšie, informácie, ktoré získavame (emailové zoznamy a iné údaje o návštevníkoch) nepredávame, neobchodujeme s nimi, a nikdy nezneužijeme na marketingové účely iných spoločností.

Udržiavame minimálne informácie potrebné na to, aby sme vám mohli priniesť čo najväčšiu pridanú hodnotu.

Tieto Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú podrobnosti o tom, aké informácie zbierame, prečo ich zbierame, ako ich používame, a ako ich udržujeme v bezpečí. Ak by sme vás niekedy požiadali, aby ste poskytli akékoľvek informácie, ktoré vám umožnia identifikovať sa pri používaní našich webových stránok, ubezpečujeme vás, že tieto informácie budú použité iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach, sú do 24.05.2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25.05.2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov = GDPR) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25.05.2018.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je občianske združenie Rozvojový Inštitút, OZ (ďalej len “My”), zapísané na Ministerstve vnútra, s adresou Belinského 4, Bratislava, Slovakia, IČO: 42447488, IČ DPH: SK2120160064. K zberu osobných údajov dochádza na nasledovných webových stránkach: www.welcometobratislava.eu a www.mameradipisanie.sk

Aké údaje zbierame?

V závislosti od našich produktov, služieb alebo programov, ktoré sa rozhodnete navštíviť či použiť, môžeme zhromažďovať nasledujúce informácie:

 • kontaktné informácie vrátane emailovej adresy ;
 • meno, vek;
 • demografické informácie: adresa, poštové smerovacie číslo, cookies či IP adresa;
 • ďalšie informácie týkajúce sa našich produktov, služieb, zákazníckych prieskumov a/alebo inej ponuky.

K čomu slúži zber osobných údajov?

Zhromažďujeme iba minimálne informácie, ktoré sú potrebné na to, aby sme vám poskytli produkt alebo službu, o ktorú máte záujem. Tieto informácie nám slúžia na lepšie pochopenie vašich potrieb a poskytnutie lepších služieb.

Takže tieto informácie používame na nasledujúce účely:

 • na dodanie našich produktov a služieb;
 • na zlepšenie našich produktov a služieb;
 • na pravidelné posielanie propagačných emailov o produktoch, špeciálnych ponukách alebo iných informácií, o ktorých predpokladáme, že budú pre vás zaujímavé alebo užitočné;
 • interné uchovávanie údajov.

Bezpečnosť

Zaväzujeme sa k tomu, že vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí.

Pri kúpe produktu zvyčajne zbierame len údaje, ktorými sú vaše meno a e-mail, ale pri niektorých produktoch môžu byť potrebné aj ďalšie informácie, ako napríklad adresa. Tieto informácie preto tiež môžu byť uložené v našom systéme.

Bezpečnosť pri platbe

Dbáme na to, aby pri platbách boli dodržané striktné pravidlá.

Pri zadávaní online objednávky sú všetky informácie týkajúce sa vášho spôsobu platby (či už kreditnou alebo debetnou kartou) odovzdávané cez bezpečnú platbu prevádzkovanú platobnou bránou tretej strany (GoPay – GOPAY s.r.o.). Táto platobná brána zabezpečuje, aby sa s vašimi údajmi o karte zaobchádzalo čo najbezpečnejšie, najefektívnejšie a najdôvernejšie. Táto platobná brána tretej strany je riadená vlastnými prísnymi pravidlami, ktoré garantujú, že vaše informácie sú v bezpečí.

Phishing

Nikdy vám nepošleme email, v ktorom by sme od vás žiadali vaše osobné údaje týkajúce sa vašej adresy alebo platobných údajov. Ak dostanete email, ktorý sa zdá byť od nás, a v ktorom sú tieto informácie od vás požadované, ihneď nás kontaktujte a neodpovedajte naň.

Odkazy tretích strán

Naše webové stránky môžu obsahovať odkazy na iné zaujímavé webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy a opustíte naše stránky, je potrebné si uvedomiť, že nemáme žiadnu kontrolu nad touto inou webovou stránkou. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete počas návštevy takýchto stránok a takéto stránky nie sú riadené týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov.

Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na danú webovú stránku.

Vaše práva – prístup a vymazanie vašich osobných údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa (u nás) uchovávajú na uvedené účely po dobu 5 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokým svoj súhlas neodvoláte.

Máte nárok na zobrazenie, zmenu alebo vymazanie akýchkoľvek vašich informácií, ktoré vlastníme. Jednoducho pošlite svoju žiadosť nášmu pracovníkovi na ochranu údajov pomocou ktoréhokoľvek z kontaktných formulárov na našej webovej stránke alebo pošlite svoju žiadosť priamo na adresu info@welcometobratislava.eu

Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, pošlite nám email čo najskôr. Okamžite opravíme akékoľvek informácie, ktoré sa považujú za nesprávne. Ak si želáte odhlásiť sa z odberu našich emailov, môžete tak urobiť kedykoľvek jediným kliknutím na odkaz nachádzajúci sa v dolnej časti emailov, ktoré vám posielame.

Aktualizácie a zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Občianske združenie Rozvojový inštitút, OZ, si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto Zásady. Akékoľvek zmeny týchto Zásad nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.welcometobratislava.eu

Posledná aktualizácia: 2. január 2019